เกษตรกรตัวอย่าง

 
ที่มา : กลุ่มงาน KM สำนักพัฒนา

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561