ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองได้เริ่มก่อตั้งจากการร่วมมือของส่วนองค์กรในจังหวัดตากมีถึงองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2550 ได้ขอความอนุเคราะห์คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าดำเนินการ และเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้เข้าไปไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อจัดตั้งตั้งเป็นศูนย์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ในปี 2550

 

ที่ตั้งโครงการ

    สำนักโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองตั้งอยู่ที่ บ้านวะโดโกร  12  พิกัดที่   :  WGS84 UTM Zone 47Q E 416846 N 1935989 โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 369 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที อยู่ห่างจากอำเภอท่าสองยาง ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง อยู่ห่างจากจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.50 นาที แลอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 198 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง สลับกับถนนลูกรัง และดินแดนเป็นช่วงๆ

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562