ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ตั้งขึ้นโดยกำนันตำบลป่าแป๋ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรื่องขอให้ก่อตั้งโครงการหลวงในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาด้านการครองชีพ โดยขอให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาการเกษตร และด้านการตลาดภายใต้ชื่อ โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแป๋ พิกัดที่ x 467953 y 2117121 โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที อยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที และอยู่ห่างจากสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด


 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562