ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ตั้งขึ้นโดยกำนันตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ตามหนังสือที่ พิเศษ/2547 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 เรื่องขอให้ก่อตั้งโครงการหลวงในพื้น ที่ตำบลป่าแป๋ เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาด้านการครองชีพ โดยขอให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาการเกษตร และด้านการตลาด มีการดำเนินงานเริ่มแรก 3 หมู่บ้าน คือบ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2  และบ้านผาเด็ง หมู่ที่ 3 ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแป๋" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 


 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561