ประวัติความเป็นมา

          บ้านน้ำแขว่งและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้มีหนังสือ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรบ้านน้ำแขว่ง ตามการร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้านผ่านทางนายอำเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี สภาพพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้านน้ำแขว่งตั้งอยู่บนเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาหลวง-พระบาง  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองน่านเป็นระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562