ประวัติความเป็นมา

           บ้านน้ำแขว่งและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านได้มีหนังสือที่ นน 1017/3188 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรบ้านน้ำแขว่ง  ตามการร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทางนายอำเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง   โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง" การดำเนินงานเริ่มแรกมี 1 หมู่บ้าน คือบ้านน้ำแขว่งหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  มีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง 6 หมู่บ้าน คือบ้านน้ำอูน หมู่ 1 บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 บ้านนาคา หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง หมู่ที่ 7 ตำลเมืองลี จังหวัดน่าน มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำแขว่งหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น เป็นระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองน่านเป็นระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

         

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561