ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ใน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 8 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 580 ครัวเรือน จำนวน ประชากร 2,359 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพอื่นๆ คือ รับจ้าง งานหัตถกรรม ค้าขาย รับราชการ และหาของป่า โดยปลูกพืชหลัก คือ ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังมีการปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ ผักในและนอกโรงเรือน พริกหวาน มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตาหวาน เพื่อจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (ข้าวและถั่ว) ส่งเสริมปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ได้แก่ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด เสาวรสหวาน ทดแทนการปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และประมง หมูและไก่ เพื่อสร้างรายได้เสริม และเพื่อการบริโภค

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านน้ำแขว่ง

6

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

73

192

B
  1. บ้านน้ำอูน

1

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

82

221

C
  1. บ้านวังน้ำเย็น

5

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

34

78

C
  1. บ้านป่าซาง

2

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

55

127

C
  1. บ้านนาหมอ

3

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

85

338

C
  1. บ้านนาคา

4

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

95

353

-
  1. บ้านนาม่วง

7

เมืองลี

นาหมื่น

น่าน

37

114

C

    8. บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา

13

บ้านเวียง

ร้องกวาง

แพร่

119

936

C

 รวม

580

2,359

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562