ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 6 กลุ่มบ้าน ในเขต 2 ตำบล คือ ตำบลอินทขิล และตำบลแม่นะ ในเขตอำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรในพื้นที่มี 2 ชนเผ่า คือไทยพื้นราบ และลาหู่ มีจำนวน 411 ครัวเรือน จำนวน ประชากร 1,363 คน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือ การทำสวนเมี่ยง รองลงมาคือ กาแฟ และชา ตามลำดับ รายได้หลักๆได้มาจากการทำสวนเมี่ยงและกาแฟ ปัจจุบันได้เริ่มมีการพลักดันกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลกึ่งหนาว และพืชท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงปางมะโอ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านปางมะโอ

9

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

63

160

B

  1. บ้านปางกึ๊ด

16

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

137

550

B

  1. บ้านแม่ซ้าย

13

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

26

65

C

  1. บ้านแม่แมะ

11

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

92

244

B

  1. บ้านปางห้วยตาด

12

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

58

256

C

  1. บ้านปางเวียงดัง

15

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

35

88

C

 รวม

411

1,363

 
 

คลิกเพื่อขยาย
 
ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562