ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 6 กลุ่มบ้าน ในเขต 2 ตำบล คือ ตำบลอินทขิล และตำบลแม่นะ ในเขตอำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรในพื้นที่มี 2 ชนเผ่า คือไทยพื้นราบ และลาหู่ มีจำนวน 411 ครัวเรือน จำนวน ประชากร 1,363 คน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพหลักคือ การทำสวนเมี่ยง รองลงมาคือ กาแฟ และชา ตามลำดับ รายได้หลักๆได้มาจากการทำสวนเมี่ยงและกาแฟ ปัจจุบันได้เริ่มมีการพลักดันกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลกึ่งหนาว และพืชท้องถิ่นให้กับคนในชุมชนให้สามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ตารางพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโดรงการหลวงปางมะโอ

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

(กลุ่มบ้านหลัก)

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชนเผ่า

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

  1. บ้านปางมะโอ

9

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

63

160

  1. บ้านปางกึ๊ด

16

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

137

550

  1. บ้านแม่ซ้าย

13

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

26

65

  1. บ้านแม่แมะ

11

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

92

244

  1. บ้านปางห้วยตาด

12

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ,ลาหู่

58

256

  1. บ้านปางเวียงดัง

15

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

ไทยพื้นราบ

35

88

 รวม

411

1,363

 

คลิกเพื่อขยาย
 
ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562