การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน) 30 ราย 30 ราย

52 ราย

พื้นที่ 5.25 ไร่

6 โรงเรือน

30 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

17 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

3 โรงเรือน

15 ราย

7 โรงเรือน

10 ราย

7 โรงเรือน

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

20 ราย

พื้นที่ 17.25 ไร่

21 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

13 ราย

พื้นที่ 11 ไร่

24 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

29 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

12ราย

พื้นที่ 11 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 20.5 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่/โรงเรือน)    

2 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

3 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

4 ราย

พื้นที่ 0.50 ไร่

7 ราย

พื้นที่ 1.75 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 2.75 ไร่

4. Food bank 5 ราย 5 ราย 10 ราย 20 ราย 20 ราย 36 ราย  

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

24 ราย

พื้นที่ 27 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 38 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 34 ไร่

 9 ราย 

พื้นที่ 10 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

37 ราย

พื้นที่ 117 ไร่

37 ราย

พื้นที่ 212 ไร่

6. ส่งเสริมการปลูกชา (ราย/ไร่)

 

 

 

6 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

7. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

47 ราย

70 ราย

50 ราย

55 ราย

4 ราย

5 ราย 7 ราย
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)

แปรรุปสมุนไพร

5 ราย

แปรรูปสมุนไพร

5 ราย

แปรรุปสมุนไพร

7 ราย

แปรรูปสมุนไพร

9 ราย

แปรรูปสมุนไพร

13 ราย

หัตถกรรม 40 ราย

หัตถกรรม

39 ราย

9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       54 ราย 19 ราย 9 ราย 25 ราย
10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรตัวอย่าง           1 ราย  

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561