การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   80 ราย       145 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 10 ไร่ 25 โรงเรือน

30 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่ 25 โรงเรือน

20 ราย

พื้นที่ 20 ไร่ 25 โรงเรือน

20 ไร่

พื้นที่ 20 ไร่

25 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

10 ราย

พื้นที่ 50ไร่

54 ราย

พื้นที่ 69 ไร่

99 ราย

พื้นที่ 192 ไร่

83 ราย

พื้นที่ 250ไร่

30 ราย

พื้นที่ 150 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 150 ไร่

80 ราย

พื้นที่ 250 ไร่

20 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)  

41 ราย

พื้นที่ 109 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 500 ไร่

160 ราย

พื้นที่ 1,400 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 400 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 500 ไร่

40ราย 

พื้นที่ 500 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

  10 ราย   20 ราย   20 ราย 20 ราย
6. ส่งเสริมการปลูกไผ่ (ราย/ไร่)          

5 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

 
7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร (ราย)   หัตถกรรม 40 ราย

หัตถกรรม 40 ราย

แปรรูปผลผลิต 20 ราย

หัตถกรรม 10 ราย

แปรรูปผลผลิต 15 ราย

  แปรรูปผลผลิต 20 ราย แปรรูปผลผลิต 20 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561