การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)   258 ราย   47 ราย 132 ราย   70 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

5 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

3 ราย

พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน

3 ราย

6 โรงเรือน

10 ราย

พืื้นที่ 8 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 12ไร่

16 ราย

25 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

10 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

59 ราย

พื้นที่ 140 ไร่

62 ราย

พื้นที่ 166 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

45 ราย

พื้นที่ 252 ไร่

52 ราย

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

36ราย

พื้นที่ 136 ไร่

53 ราย

พื้นที่ 110 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 180 ไร่

32 ราย

พื้นที่ 150 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 270 ไร่

32 ราย

พื้นที่ 300 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 240 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)          

5 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

5 ราย
6. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)    

30 ราย

พื้นที่ 35 ไร่

 

20 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

 

24 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

7. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

5 ราย

2 ราย

11 ราย

8 ราย

8 ราย

5 ราย 8 ราย
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)        

หัตถกรรม

25 ราย

   
9. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       10 ราย 45 ราย 5 ราย  
10. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกตัวอย่าง (ราย)            

6 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561