การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

7 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

7 โรงเรือน

30 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

9 โรงเรือน

38 ราย

พื้นที่ 58 ไร่

10 โรงเรือน

  111 ราย

พื้นที่ 70 ไร่

78 ราย

พื้นที่ 188 ไร่

15 โรงเรือน

22 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 45 ราย

 22 ราย

34 ราย

พื้นที่ 56 ไร่

10 โรงเรือน

   50 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 26.5 ไร่

5 โรงเรือน

20 ราย

พื้นที่ 25.6 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

 25 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

 12 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

1 ราย

พื้นที่ 1.5 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)

 

7 ราย

พื้นที่ 28 ไร่

 

  พื้นที่ 0.50 ไร่

 

11 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

5. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)   13 ราย   15 ราย 13 ราย 14 ราย  

 

 

 ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561