การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 6,545.43 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน พืชสวน (กะหล่ำปลี มะเขือเทศ หัวไชเท้า พริก หอมญี่ปุ่น) นาข้าว ไม้ผล (พลับ อาโวคาโด สตรอเบอรี่ แก้วมังกร เสาวรส) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว๋ ถั่วลิสง) ไม้ดอก และพืชเครื่องดื่ม (กาแฟ) ตามลำดับ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 295.54 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 60.30 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 123.04 ไร่  ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 43,105.69 ไร่ 

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 85.99 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 13.06, 0.59, 0.25 และ 0.12 ตามลำดับ


 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561