การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็น 98,989.16 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 53,232.56 ไร่  โดยประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน ไม้ยืนต้น (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และหวาย) ไม้ผล (ลิ้นจี่ พลัม พลับ และไม้ผลผสม) พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ สับปะรด และพืชไร่ผสม) นาข้าว และพืชเครื่องดื่ม (ชา และกาแฟ) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3,601.34 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 132.53 ไร่ 

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.47 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 34.13, 2.31 และ 0.08 ตามลำดับ

 


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560