การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 28,008.13 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ มันฝรั่ง งา ถั่วนิ้วนางแดง และถั่วเขียว) ไม้ผล (มะม่วง ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ เสาวรส) นาข้าว ไม้ยืนต้น (ยางพารา สัก และปาล์มน้ำมัน) ไร่หมุนเวียน พืชสวน (พืชสวนผสมผสาน กะหล่ำปลี กระเทียม แตงกวา และผักกาดขาวปลี) ตามลำดับ และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 2,395.45 ไร่ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงเหลือ 136,661.76 ไร่, 351.86 และ 41.62 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 81.61 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 16.73, 0.21 และ 0.02 ตามลำดับ

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560