ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีหน่วยแผนที่ดินเป็นกลุ่มดินกว้างๆ กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็นร้อยละ 69 ของกลุ่มชุดดินทั้งหมด โดยเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวป่นทราย คุณภาพของดินและการใช้ประโยชน์มีปัญหาดินมีลักษณะเป็น ดินมีกรวดทราย ดินดาด ดินเค็ม และในบางพื้นที่ก็มีปัญหาดินเปรี้ยว และมีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางสำหรับพื้นที่สูง

 

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 คิดเป็นร้อยละ 15.5 และ 14.3 ของพื้นที่ มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ น้ำแม่กอนหลวง ห้วยหก ห้วยน้ำซุ้ม ห้วยไส้ ห้วยเป้า ไหลลงสู่แม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กอนหลวง

 

 

 

 
 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว) คิดเป็นร้อยละ 82.24 และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 11.84 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว)

222.16

138,852.44

82.92

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว

31.73

19,830.56

11.84

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

14.03

8,770.50

5.24

รวม

267.93

167,453.50

100.00

 

มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 87.10 พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A) คิดเป็นร้อยละ 5.60 (ดังตาราง) สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ พืชพรรณธรรมชาติในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเป้า

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

15.02

9,385.08

5.60

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

233.37

145,856.03

87.10

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

0.01

5.54

0.00

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

19.53

12,206.85

7.29

รวม

267.93

167,453.50

100.00

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง และประกอบอาชีพโดยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดทำขอบเขตที่ดินรายแปลงของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 2 ชุมชน พื้นที่ 3,139.78 ไร่ และทำการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ป่าเปียก ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน และป่าแนวเขตกันชนในรูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พื้นที่ 650 ไร่ ปลูกป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8,000 ต้น พื้นที่ 61 ไร่ เกษตรกร 56 ราย ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายและพื้นที่ เกษตรกร 69 ราย จำนวน 295,000 กล้า พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เช่น ฝายกึ่งถาวร ถังกักเก็บน้ำ บ่อพวง และระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่ 2 แห่ง สร้างฝายชะลอน้ำและ ดักตะกอน จำนวน 94 ลูก ทำแนวกันไฟความยาวรวม 50 กิโลเมตร และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเฝ้าระวังรักษาป่า บวชป่า การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุ์ปลา จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 68 ตัน และตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำในพื้นที่ รณรงค์ลดการใช้สารเคมี โดยให้ความรู้ในการใช้สารเคมีเกษตรที่ถูกต้อง และเฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมีโดยตรวจปริมาณสารพิษในเลือดของเกษตรกร 217 ราย ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 1.84 ระดับปลอดภัยร้อยละ 18.89 ระดับเสี่ยงร้อยละ 41.47 และระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 37.79

กิจกรรม

2555

2556

2557

2558

2559

รวม

  1. จัดทำแผนที่ดินรายแปลง

1 หมู่บ้าน/385 แปลง /200 ราย/1,729.83 ไร่

-

1 หมู่บ้าน/ 322 แปลง 188 ราย/1,409.95 ไร่

-

-

2 หมู่บ้าน/707 แปลง/388 ราย/3,139.78 ไร่

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก (ราย/ กล้า)

   - ปลูกในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร

20,000 กล้า

5 ราย

50,000 กล้า

5 ราย

62,000 กล้า

12 ราย

100,000 กล้า

32 ราย

62,000 กล้า

15 ราย

295,000 กล้า

69 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน (การผลิตปุ๋ยหมัก)

4 ตัน

10 ตัน

20 ตัน

14 ตัน

20 ตัน

68 ตัน

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ (ไร่/ ราย)

   

3.2 โครงการป่าชาวบ้าน (ไร่/ ต้น/ ราย)

 

100 ไร่/280 ราย

1,000 ต้น/10 ราย/

10 ไร่

 

150 ไร่/280 ราย

1,500 ต้น/16 ราย/16 ไร่

 

100 ไร่/280 ราย

2,000 ต้น/10 ราย/

10 ไร่

 

150 ไร่/350 ราย

2,500 ต้น/10 ราย/

15 ไร่

 

150 ไร่/350 ราย

1,000 ต้น/10 ราย/

10 ไร่

 

650 ไร่/1,540 ราย

8,000 ต้น/56 ราย/

61 ไร่

 

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า (กม.)

 

 

20 กิโลเมตร

20 กิโลเมตร

10 กิโลเมตร

50 กม.

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี (หมู่บ้าน/ ครั้ง/ ราย)

 

1 หมู่บ้าน/1 ครั้ง/50 คน

 

 1 หมู่บ้าน/1 ครั้ง/50 คน

 

1 หมู่บ้าน/1 ครั้ง/50 คน

 

 1 หมู่บ้าน/1 ครั้ง/50 คน

 

2 หมู่บ้าน/1 ครั้ง/80 คน

 

2 หมู่บ้าน/5 ครั้ง/280 คน

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก (แห่ง/ บ้าน)

 

 

1 แห่ง/1 หมู่บ้าน

1 แห่ง/1 หมู่บ้าน

1 แห่ง/1 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน/3 แห่ง

7. การจัดทำฝาย (ฝาย)

10 ลูก

20 ลูก

14 ลูก

20 ลูก

30 ลูก

94 ลูก

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561