ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงวังไผ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมาเป็นกลุ่มชุดดินที่ 28B/49B เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ำตาลเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิด ดินพวกตะกอนลำน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ตาม   ธรรมชาติค่อนข้างต่ำ pH ประมาณ 4.5-5.5 และเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษ หินทราย ดินมีสีน้ำตาลหรือเหลือง เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีการระบายน้ำดีระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ pH 5.0 - 6.5 คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามลำดับ และส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมากสำหรับพื้นที่สูง ร้อยละ 71.0 ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินกรวดมน หินทราย หินทรายแป้งและหินดินดาน สีน้ำตาลแดง สีเทาเขียว; ยุคจูแรสซิก

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

        โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 38.9 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรรมการทำป่าไม้ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 32.0 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำอื่นๆ ได้แก่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำยาว ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน แบ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำยาว 9  ลุ่มน้ำยาว 7 น้ำพาน และน้ำยอด มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่คือ น้ำยาว และน้ำพาน

 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว, ป่าน้ำสวด 88,719.06 ไร่ (ร้อยละ 64.28) รองลงมาอยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ 38,713.44 ไร่ (ร้อยละ 28.05)  พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 10,526.94 ไร่ (ร้อยละ 7.63) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง 53.91 (ร้อยละ 0.04) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 70.25 อยู่ในพื้นที่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 26.91 และพื้นที่บางส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 2.85 ดังตารางที่ 2         

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

0.09

53.91

0.04

เตรียมการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

16.84

10,526.94

7.63

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว, ป่าน้ำสวด

141.95

88,719.06

64.28

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

61.94

38,713.44

28.05

รวม

220.82

138,013.35

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

155.12

96,948.73

70.25

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

6.28

3,926.98

2.85

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

59.42

37,137.69

26.91

รวม

220.82

138,013.40

100.00


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

5,000 กล้า

2 ราย

30,000

10 ราย

50,000

15 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน

8 ตัน

 

 

22 ราย

 

2 หมู่บ้าน

20 ตัน

32 ราย

 

 

1 หมู่บ้าน

22 ตัน

33 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

1 ครั้ง 28 ไร่

 

 

 

30 ราย 60 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

1 หมู่บ้าน

3 ครั้ง 120 ไร่

 

 

48 ราย 87 ไร่

2 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 15 ไร่

 

 

 

83 ราย 132 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 กลุ่ม 10 กิโลเมตร

70  ราย

2 ครั้ง 26 กิโลเมตร

129 ราย

2 ครั้ง 26 กิโลเมตร

333 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

1 หมู่บ้าน

100 ครัวเรือน

 

 

 

 

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

4 แห่ง

1 หมู่บ้าน

2 แห่ง

1 หมู่บ้าน

7. การจัดทำฝาย

 

 

24 แห่ง

1 พื้นที่

 

 

8. ลดการเผา 

 

 

450 ไร่

3 พื้นที่

1,125 ไร่

4 พื้นที่

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561