ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงน้ำแป่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 88.9 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 59B กลุ่มชุดดินที่ 48Cและกลุ่มชุดดินอื่นๆ ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมากสำหรับพื้นที่สูง ร้อยละ 50.87  ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินโคลน หินดินดาน หินทรายและหินทรายแป้ง สีเทาเขียว สีเขียวขี้ม้า

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง


คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 เป็นพื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A เป็นพื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 23.9 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสาขาห้วยน้ำยาว(1) ลุ่มน้ำย่อยน้ำกิ และลุ่มน้ำย่อยน้ำยาว 3 มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยยาว น้ำกิ และน้ำแป่ง

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว, ป่าน้ำสวด 52,071.79 ไร่ (ร้อยละ 58.4) รองลงมาอยู่ในเขตเตรียมการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี28,480.25 ไร่ (ร้อยละ 31.9)  และพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  72.9 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 18.9 และพื้นที่นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร้อยละ 8.2 ดังตารางที่ 2       

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว, ป่าน้ำสวด

83.31

52,071.79

58.37

เขตเตรียมการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี

45.57

28,480.25

31.93

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง

0.04

27.39

0.03

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

13.80

8,626.50

9.67

รวม

142.73

89,205.93

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

104.05

65,030.31

72.90

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

27.00

16,876.90

18.92

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

11.68

7,298.72

8.18

รวม

142.73

89,205.93

100.00

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

30,000

10 ราย

50,000

20 ราย

120,000

40 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

 

10 ตัน

20 ราย

15 ตัน

25 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

2 ครั้ง 400 ไร่

 

 

 

30 ราย 300 ไร่

2 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 50 ไร่

 

 

 

48 ราย 87 ไร่

2 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 15 ไร่

 

 

 

83 ราย 132 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 กลุ่ม 10 กิโลเมตร

80  ราย

1 ครั้ง 10 กิโลเมตร

80 ราย

2 ครั้ง 20 กิโลเมตร

160 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

 

 

 

 

1 ครั้ง

65 ราย

6.สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

2 แห่ง

1 หมู่บ้าน

7.การจัดทำฝาย

5 จุด

1 พื้นที่

5 จุด

1 พื้นที่

5 จุด

1 พื้นที่

8.ลดการเผา

1,220 ไร่

70 ราย

950 ไร่

145 ราย

420 ไร่

 105 ราย

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561