ประวัติความเป็นมา

          คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำแป่งได้มีหนังสือลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอเข้าร่วมเป็นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมาปลูกพืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรไม่มีอาชีพอื่นที่มีรายได้แน่นอนและยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ในการทำการเกษตร บุกรุกป่า ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำการเกษตรใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี กันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป จึงได้มอบหมายให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาดำเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  7  ตำบลผาทอง  พิกัดที่ WGS84 UTM Zone 47Q E 678516  N 2123117

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562