ประวัติความเป็นมา

          คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/2551 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอเข้าร่วมเป็นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมาปลูกพืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้นเพราะราคาเป็นเหตุจูงใจ ขายได้ราคาดีว่าพืชอื่นซึ่งเกษตรกรไม่มีอาชีพอื่นที่มีรายได้แน่นอนและยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ในการทำการเกษตรทำให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการเผาไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี กันอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอรับเข้าร่วมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเป็นส่งเสริมให้เกษตรกรรมมีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่งได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูง 400-500 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และร้อยละ 20 เป็นที่ราบเชิงเขามีพื้นที่ป่าดิบชื้น (ป่าต้นน้ำ) อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 24.28 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะฤดูกาล โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชุ่มชื้นเข้ามาสู่พื้นที่ ทำให้มีผลตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเอาความหนาวเย็นมาในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้มีสภาพอากาศร้อน

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561