ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง 65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 75 กิโลเมตร ก่อตั้งขึ้นจากความประสงค์จากผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในอดีตบนดอยแห่งนี้เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่ยังชีพด้วยด้วยการทำไร่เลื่อนลอย จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เทือกดอยแถบนี้เตียนโล่ง ต่อมาได้ริเริ่มโครงการปลูกชา เดิมตำบลแม่สลองนอก ขึ้นกับตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง จ.เชียงราย ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยแยกพื้นที่ออกมาจากอำเภอแม่จัน และกำหนดหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แถบเทือกเขาดอยแม่สลอง ต้นน้ำแม่สลองเป็นพื้นที่ของตำบลแม่สลองนอก   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่สลองนอก มีพื้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ได้แก่ ดอยหก ดอยสามเส้าใหญ่ ดอยสามเส้าน้อย ดอยแม่สลองน้อย ดอยอองรอง ดอยแตก อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ดอยคูปานี ทางทิศใต้ ดอยสวนคา ดอยป่ายาง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดอยปุงไลปา ดอยแม่แสลบบนทางตะวันออกเฉียงเหนือ ดอยสามเส้า และดอยแม่สลอง ทางตอนกลางของพื้นที่ มีเทือกเขาสลับกับแนวร่องน้ำ มีระดับความสูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 440-1,690 เมตร 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561