ประวัติความเป็นมา

          สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ได้มีหนังสือที่ สวท/2549 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงมูลนิธิโครงการหลวง ขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิตและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรพื้นที่ชายแดนในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยเล็งเห็นว่ามูลนิธิโครงการหลวงมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561