ประวัติความเป็นมา

     สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี (สวท.) ได้มีหนังสือถึงมูลนิโครงการหลวงลงวันที่ 7 ตุลาคม 2549 ขอความร่วมมือฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ สาธิตและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับประชากรบ้านแม่ตอละ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนรูปแบบของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางของโครงการหลวงต่อไป

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัด369727 N 1970813 E ระวางแผนที่ 4544I และ 4544VI อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 280 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 40 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 285 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 55 นาที อยู่ห่างจากอำเภอสบเมย ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง 25นาที  และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 273 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางสลับลูกรัง

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562