ประวัติความเป็นมา

     นายอำเภออมก๋อยได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทูลหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี องค์ประทานมูลนิธิโครงการหลวง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งสถานีโครงการหลวงในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวง จากนั้นหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้เสด็จไปพื้นที่ตำบลสบโขง ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจ มีการรวมกลุ่มกันเข้มแข็ง ในขั้นต้นทรงเห็นว่าควรมีการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง เดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง"  การดำเนินงานเริ่มแรกมี 3 กลุ่มบ้านหลัก คือบ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ต่อมาได้มีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง มี 3 กลุ่มบ้านได้แก่  บ้านมูแมะ บ้านกออึ บ้านยางราชา บ้านมอคลี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม     3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขงตั้งอยู่หมู่บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  พิกัด X 420809 พิกัด Y 1955689 โดยอยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางและเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่เป็นถนนซีเมนต์สลับถนนลูกรังเป็นบางช่วง และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 131 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ชั่วโมง โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางและเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่เป็นถนนซีเมนต์สลับถนนลูกรังเป็นบางช่วง

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผนเบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562