ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง เกิดจากหน่วยงานในพื้นที่มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งสถานีโครงการหลวงในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 โดยราษฎรต้องการความช่วยเหลือทางด้านอาชีพ รายได้ความเป็นอยู่ ไม่ต้องปลูกพืชไร่หมุนเวียนที่เป็นการบุกรุกแผ้วถางป่ามากขึ้น และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2547 หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้เสด็จไปพื้นที่ตำบลสบโขง ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจ มีการรวมกลุ่มกันเข้มแข็ง ในขั้นต้นทรงเห็นว่าควรมีการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม ต่อมาสำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ได้ส่งนักวิชาการเดินทางไปสำรวจข้อมูล ในพื้นที่ได้พบกับเกษตรกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง และนายอำเภออมก๋อย ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับพื้นที่โครงการหลวงหลายแห่ง สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปใช้ได้ ราษฎรมีความตั้งใจที่จะให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูงเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องตั้งสถานี แต่ควรเป็นการถ่ายทอดความรู้จากโครงการหลวงไปยังพื้นที่เป้าหมาย จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง เดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง" การดำเนินงานเริ่มแรกมี 3 หมู่บ้านหลัก คือบ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 ต่อมาได้มีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง มี 2 กลุ่มบ้านได้แก่  บ้านมูแมะ บ้านกออึ บ้านราชา บ้านมอคลี ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้  สำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบข้างหุบเขาลาดเทจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 800 - 1800 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 20.16 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561