ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 18,815,750 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 18 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 สร้างโรงเก็บวัสดุรวบรวมและคัดบรรจุผลผลิต 1 โรง  
2 2554 โรงปุ๋ยหมัก 1 หลัง  
3 2554 โรงเรือนเพาะกล้าอย่างประณีต 1 โรง  
4 2554 ปรับปรุงโรงเก็บวัสดุการเกษตร 1 โรง  
5 2555 ปรับปรุงโรงโม่กาแฟอาราบิก้า 1 แห่ง  
6 2555 ปรับปรุงลานตากกาแฟอาราบิก้า 1 แห่ง  
7 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
8 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
9 2558 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุผลผลิต 1 โรง  
10 2558 สร้างสำนักงาน 1 แห่ง  
11 2558 โรงรวบรวมผลผลิต 1 โรง  
12 2558 อาคารเก็บปัจจัยการเกษตร 1 หลัง  
13 2558 ห้องวิเคราะห์สารพร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง  
14 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
15 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง  
16 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง  
17 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง  
18 2559 โรงเรือนถาวรสำหรับปลูกพืช 4 โรง