ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 15,533,000 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2557 ห้องครัว 1 แห่ง  
2 2558 ห้องน้ำ 1 แห่ง  
3 2558 โรงเรือน 1 แห่ง  
4 2559 โรงเรือน 1 แห่ง  
5 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 แห่ง  
6 2561 อาคารเก็บปัจจัยการผลิต 1 แห่ง  
7 2563 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
8 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง