ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 13,264,800 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 12 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2553 โรงเรือน 4 โรงเรือน  
2 2555 ห้องครัว 1 หลัง  
3 2557 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
4 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
5 2558 ทางเข้าสำนักงาน 1 แห่ง  
6 2558 ห้องครัว 1 แห่ง  
7 2559 โรงเรือน 1 โรง  
8 2560 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
9 2560 โรงเก็บวัสดุ 1 โรง  
10 2563 โรงคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง  
11 2563 ห้องตรวจวิเคราะห์สารเคมี 1 หลัง  
12 2563 ห้องน้ำ (ชาย หญิง พร้อมโถปัสสาวะชาย 2 ชุด) 1 แห่ง