ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 13,001,452 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2552 โรงคัดบรรจุ 1 โรง  
2 2555 การปรับปรุงโรงคัดบรรจุ และอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบ GAP 1 กิจกรรม  
3 2557 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
4 2557 ปรัปปรุงโรงคัดแยกผลผลิต 1 พื้นที่  
5 2563 อาคารคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง  
6 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง  
7 2563 โรงเรือนปลูกผักศูนย์เรียนรู้ 1 โรงเรือน  
8 2563 ปรับปรุงห้องน้ำ 1 แห่ง