ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 136,013,610 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2553 ปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 แห่ง  
2 2553 โรงเรือน 1 แห่ง  
3 2555 โรงเรือน 1 โรงเรือน  
4 2556 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  
5 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
6 2559 อาคารวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 1 หลัง  
7 2560 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
8 2561 อาคารคัดบรรจุผลผลิต 1 แห่ง  
9 2561 อาคารเก็บปัจจัยการผลิต 1 แห่ง