ข้อมูลการก่อสร้าง อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

แผนผังสิ่งปลูกสร้าง   ดาวน์โหลดข้อมูลค่าเสื่อมราคา  

งบประมาณสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 6,773,650 บาท
จำนวนรายการสิ่งก่อสร้าง 10 รายการ
ลำดับ ปีงบ รายการ สัญลักษณ์ Code อาคาร Status ขนาดอาคาร
กว้าง(ม.) ยาว(ม.)
รวมพื้นที่
(ตร.ม.)
ราคาก่อสร้าง ราคาต่อหน่วย
1 2553 โรงเก็บวัสดุ 1 หลัง  
2 2554 ปรับปรุงโรงคัดบรรจุเพื่อใช้ในการแปรรูปกาแฟราบิก้า 1 โรง  
3 2555 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงรวบรวมผลผลิต 2 โรง  
4 2556 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน 1 หลัง  
5 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
6 2558 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
7 2558 ก่อกำแพงข้างสำนักงาน (ป้องกันการพังทลายของตัวอาคารสำนักงาน) 1 แห่ง  
8 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
9 2559 การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และกระจายน้ำสำหรับกิจกรรมการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง  
10 2563 ปรับปรุงห้องครัว 1 แห่ง