รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงาน มีการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายชนิดสาขา เช่น ไม้ผล จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ องุ่น สตรอเบอรี่ อโวคาโด และพีช  ส่งเสริมปศุสัตว์และประมง จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไก่ประดู่หางดำและกบ ส่งเสริมไม้ดอก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เทียนนิวกินี บิโกเนีย ซัลเวีย บานชื่น ดาวเรือง และส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร และFood bank  ซึ่งจากการส่งเสริมอาชีพทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดชุมชน ตลาดข้อตกลง และตลาดท้องถิ่นเป็นหลัก 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 741,662 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 2,103,021 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 359,400 บาท

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563