การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บเาน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

 

4 แผน

4 หมู่บ้าน

5 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

41 ราย

6 กลุ่ม

263 ราย

6 กลุ่ม

194 ราย

6 กลุ่ม

158 ราย

 

6 กลุ่ม

133 ราย

6 กลุ่ม

133 ราย

3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)

 

6 หน่วยงาน

 

 

     

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ครั้ง)

2 ครั้ง 2 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

  2 ครั้ง  

5. หมู่บ้านสะอาด

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

     

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าบ้านปางมะโอ

วิสาหกิจชุมชน

26

21,000

กลุ่มกองทุนปุ๋ย พึ่งตนเอง 12 24,100
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชน

11

30,000

กลุ่มสานก๋วย

พึ่งตนเอง

9

20,000

กลุ่มออมทรัพย์ พึ่งตนเอง 45 164,250
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชน 30 90,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา