การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)  

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

5 แผน

5 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน)         1 หมู่บ้าน    
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

4 กลุ่ม

112 ราย

7 กลุ่ม

212 ราย

8 กลุ่ม

270 ราย

11 กลุ่ม

189 ราย

11 กลุ่ม

305 ราย

8 กลุ่ม

274 ราย

 

4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)

 

 

 

 

6 หน่วยงาน

12 หน่วยงาน  
5. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการนำแผนที่ดินรายแปลงมาใช้ประโยชน์ (หมู่บ้าน)       3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน    

6. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

 

 

 

 

4 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จำกัด

สหกรณ์

68

441,909
วิสาหกิจชุมชนม่อนไรซ์บ้านถ้ำเวียงแกผาหมี

วิสาหกิจชุมชน

15 40,000
กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าปักชาวเขา   22  
กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน (พริกหวาน  แตงกวาญี่ปุ่น) ผักนอกโรงเรือน (ฟักทองคางคก) บ้านน้ำพัน   14  
กลุ่มปลูกไม้ผล ( มะม่วง อาโวกาโด เสาวรสหวาน) บ้านน้ำพัน   48  
กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน (แตงกวาญี่ปุ่น) ผักนอกโรงเรือน(ฟักทองคางคก) บ้านปางปุก   12  
กลุ่มปลูกไม้ผล (องุ่น มะม่วง อาโวกาโด เสาวรสหวาน) บ้านปางปุก   7  
กลุ่มปลูกพืชไร่ ถั่วนิ้วนางแดง บ้านหางทุ่ง   25  
กลุ่มปลูกผักนอกโรงเรือน (ฟักทองคางคก,ฟักแฟง) บ้านหางทุ่ง   5  
กลุ่มปลูกไม้ผล (องุ่น มะม่วง อาโวกาโด เสาวรสหวาน) บ้านหางทุ่ง   4  
กลุ่มปลูกไม้ผล (องุ่น อาโวกาโด เสาวรสหวาน) บ้านปางแก

 

6

 

กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน (พริกหวาน มะเขือเทศโทมัส) บ้านปางแก

วิสาหกิจชุมชน

13 270,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา