การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

5 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน)           1 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน
3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

25 ราย

1 กลุ่ม

28 ราย

2 กลุ่ม

43 ราย

6 กลุ่ม

110 ราย

4 กลุ่ม

136 ราย

5 กลุ่ม

72 ราย

 
4. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน (ครั้ง/ราย)          

5 ครั้ง

510 ราย

5 ครั้ง

5. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

1 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

3 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

ผู้ปลูกมะเขือเทศลูกท้อ

พึ่งตนเอง

33

312,873

 

ที่มา : สำนักพัฒนา