การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)        

3 แผน

3 หมู่บ้าน

4 แผน

4 หมู่บ้าน

4 แผน 

4 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

7 กลุ่ม

160 ราย

5 กลุ่ม

58 ราย

6 กลุ่ม

108 ราย

5 กลุ่ม

41 ราย

4 กลุ่ม

25 ราย

1 กลุ่ม
3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน)   9 หน่วยงาน     7 หน่วยงาน    

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (กิจกรรม)

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม

2 กิจกรรม

3 กิจกรรม

2 กิจกรรม

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านสุขวิจิตรพัฒนา

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

20

98,667

กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านอุดมทรัพย์

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

29

262,770

กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านน้ำพระทัย

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

38

180,364

กลุ่มเกษตรกรคลองลาน

พึ่งตนเอง

15

-

 

ที่มา : สำนักพัฒนา