การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2562  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 3,195.35 ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 693.01 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,269.83 ไร่ ในส่วนพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 47,387.48 ไร่ และ 24,910.74 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.40 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 31.75, 4.07, 2.89 และ 0.88 ตามลำดับ

     

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562