การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 28,380.29 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ มันสำปะหลัง ถั่วดำ ถั่วดาวอินคา และสับปะรด) ไม้ยืนต้น (ยางพารา สัก ปาล์มน้ำมัน ไม้ยืนต้นผสม อินทผาลัม และงิ้ว) ไร่หมุนเวียน นาข้าว ไม้ผล (ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ และเสาวรส) พืชสวน (มะนาว พริก ถั่วฝักยาว ฟักทอง และพริกชี้ฟ้า) และโรงเรือนเกษตร ตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงเหลือ 45,370.84 ไร่, 385.86 ไร่, 181.05 ไร่ และ 176.82 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.90 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำคิด และพื้นที่เบ็ดเตล็ดเป็นร้อยละ 38.10, 0.52, 0.24 และ 0.24 ตามลำดับ

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561