การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม พบว่าในปี พ.ศ. 2560 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมปี พ.ศ. 2545 ครอบคลุมพื้นที่ 12,002.67 ไร่ (ร้อยละ 19.11 ของพื้นที่ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นเป็นครอบคลุมพื้นที่ 28,380.29 ไร่ (ร้อยละ 38.10 ของพื้นที่ทั้งหมด) ในปี พ.ศ. 2560 โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไร่หมุนเวียน นาข้าว ไม้ผล พืชสวน โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และแหล่งน้ำมีการใช้ประโยชน์ที่ดินลดลงในปี พ.ศ. 2560

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 60.90 ของพื้นที่ รองลงมาเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด คิดเป็นร้อยละ 38.10 0.52  และ 0.24 ของพื้นที่ ตามลำดับ

 

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561