ประวัติความเป็นมา

           โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์ บ้านนาหมัน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ได้ส่งหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนเป็นพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เนื่องจากมีปัญหาประชาชนในพื้นที่หันมาปลูกข่าวโพดเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและมีการใช้สารเคมีมากในภาคเกษตรกรเพิ่มขึ้น ซึ่งต่อมาทางมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมาหาชน) ได้เข้ามาช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ โดยจัดตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวงโดยใช้ชื่อว่า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริม" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ 

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริมอยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562