ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ ชม 870/592 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ขอรับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 และบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 และจัดทำรายงานผลการสำรวจนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เสนอโครงการผ่านการพิจาณาของอำเภอพร้าว และจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๒๗.๓/๓๔๓๒๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการว่า “โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด  ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้  สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  9  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงของพื้นที่ระหว่าง  500 – 1,000  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 75 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที

 

 

 

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561