ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ขอรับการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 และบ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 และจัดทำรายงานผลการสำรวจนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เสนอโครงการผ่านการพิจาณาของอำเภอพร้าว และจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดตั้งโครงการภายใต้ชื่อว่า “โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด  ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโหล่งขอด" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  9  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 75 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที อยู่ห่างจากอำเภอพร้าว ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที ชั่วโมง อยู่ห่างจาก อบต.โหล่งขอด ระยะ  5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562