ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญห แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1.ผลผลิตตกต่ำ ดินเสื่อมโทรม เนื่องการปลูกข้าวโพดและขาดการฟื้นฟูบำรุงดิน

1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดและปลูกพืชบำรุงดินและจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม

2.หาพืชเสริมหรือพืชทดแทนที่เหมาะสมกับพื้นที่

1.ข้าวโพดเหลือมถั่ว

2.การจัดการธาตุอาหารพืช

2.ผลผลิตกาแฟตกต่ำ ขาดการจัดการสวนที่ดี

3.ปรับปรุงสวนกาแฟเดิมและปลูกไม้ผมที่สามารถปลูกกับกาแฟได้

4.การตัดทำสาวต้นกาแฟ

5. ปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่ที่มีความต้านทานโรคราสนิม

2. การพัฒนาอาชีพ

1. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด มีรายได้ต่ำ แต่มีการบุกรุกป่า เผา และใช้สารเคมีมาก

2.เป็นชุมชนที่อยู่รวมกับป่า มีอาชีพหลัก คือ การปลูกเมี่ยง และกาแฟอราบิก้า มีรายได้ต่ำและตลาดไม่แน่นอน

 1. การปรับปรุงการปลูกข้าวโพด

1. เปลี่ยนข้าวโพดในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นไม้ผล ได้แก่มะม่วงและลำใย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพื่อสร้างรายได้

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลส่งจำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง

3. สร้างรายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตร

 

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อย การออมน้อย หนี้สินมาก เข้าไม่ถึงการบริการ แหล่งทุน

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการออม

 

 

3. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

3. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกองทุนต่างๆ

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน เผา และใช้สารเคมีมากจากการปลูกข้าวโพด พื้นที่เสื่อมโทรมจากการใช้พื้นที่ไม่ถูก

 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การปลูกป่าชาวบ้าน

2. การปลูกแฝก

3. การฟื้นฟูป่าชุมชน

4. การจัดทำฝาย

5. การลดใช้สารเคมี

 

 

2. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

6. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1. ไม่มีช่องทางการตลาดรองรับการประกอบอาชีพ /พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง

1. ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ

1. ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาดรองรับ / เชื่อมโยงตลาดโครงการหลวง

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

2. จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการด้านตลาด

 3. สร้างโรงคัดบรรจุ/โรงวิเคราะห์สาร

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. พื้นที่การเกษตรขาดแหล่งน้ำ

1. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา   ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559