ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การพัฒนาอาชีพ

1. การใช้สารเคมีจำนวนมากในการปลูกพืชส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

2. การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ดอน

1. การพัฒนาการผลิตพืชเดิมของเกษตรกร

2. ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อสร้างรายได้

3. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเป็นอาชีพเสริม

4. สร้างรายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตร

1. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดโครงการหลวง
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
3. จัดหาตลาดคู่สัญญา มาทดแทนการปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
4. ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน และการปลูกผักนอกโรงเรือน ส่งจำหน่ายตลาดชุมชน ตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง
5. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ดอน
6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ (หมูหลุม ไก่กระดูกดำ)
8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะแตก

2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึ่งพาตนเองได้น้อย การออมน้อย หนี้สินมาก การเข้าถึงแหล่งทุนน้อย

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

2. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. พื้นที่เสื่อมโทรมจากการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

2. ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง

3. ไฟป่า

4. การปลูกพืชที่ใช้สารเคมีมาก

1. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

2. การปลูกป่าชาวบ้าน

3. การปลูกแฝก

4. การจัดทำฝาย

5. การจัดทำแนวกันไฟ

4. การตลาดและโลจิสติกส์

1. ไม่มีช่องทางการตลาดรองรับการประกอบอาชีพ

2. พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง

1. ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการด้านตลาด

1. ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาดรองรับ

2. จัดตั้งกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์

3. สร้างโรงคัดบรรจุ/โรงวิเคราะห์สาร

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. พื้นที่ดอนขาดน้ำเพื่อการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

2. จัดทำระบบประปาภูเขา

1. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร

2. จัดทำฝายและระบบกระจายพร้อมแท้งค์กักเก็บน้ำ

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนา ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560