ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1.ข้าวไม่พอกิน ผลผลิตต่อไร่ต่ำ พื้นที่ไร่หมุนเวียนมีจำกัด

1. ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2 ให้ความรู้การป้องกันโรค

1.เพิ่มผลผลิตข้าวไร่

2.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดี

3 สนับสนุนปัจจัย

2. การพัฒนาอาชีพ

1. อาชีพทางเลือกน้อยในการสร้างรายได้

 1. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพื่อสร้างรายได้

1.ส่งเสริมการปลูกผักจำหน่ายในศูนย์อพยพ/ตลาดชุมชน

2.ปลูกพืชเดิมเพื่อสร้างรายได้

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (เสาวรสหวาน)

3. สร้างรายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตร

3. ส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น พริกกะเหรี่ยง เนียง หมาก พลู และ บุก

4. ส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยง

3. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 1. การบุกรุกป่า

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 1. การปลูกป่าชาวบ้าน

 2. การปลูกแฝก

 3. การฟื้นฟูป่าชุมชน

4. การจัดทำฝาย

5. การทำแนวกันไฟ/บวชป่า

2. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดน้ำทั้งอุปโภคและบริโภค

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา  ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559