จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2561 จำนวน 8,425 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 908 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การอบรมการปลูกพริกกะเหรี่ยงอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยบนพื้นที่สูง เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บ้านห้วยแห้ง) การปลูก การขยายพันธุ์ การตัดแต่งกิ่งไม้ผล การปลูกและการดูแลจัดการแปลงพืชไร่  เรื่อง GAP เรื่องการจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้าหลังการเก็บเกี่ยว เรื่องการปลูกและดูแลเสาวรสหวาน เรื่อง GAP พริกกะเหรี่ยงร่วมกับชีวภัณฑ์ การติดตามเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาและข้าวไร่ เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า เกษตรกรกลุ่มหัตถกรรม และการจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562