จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2562 จำนวน 6,132 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 236 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การอบรมการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผล อบรมเรื่องการจัดทำบัญชีสหกรณ์และการจัดการกลุ่ม การศึกษาดูงานเกี่ยวกับไม้ผล และการเพาะกล้าแบบปราณีต รวมถึงการจัดเวทีชุมชนเพื่อปรับแผนชุมชนร่วมกัน เป็นต้น

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563