จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2561 จำนวน 6,611 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 1,854 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้งานโครงการหลวงเรื่องการปลูกพืชเมืองหนาว การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรเรื่อง การปลูกเสาวรสหวาน การพัฒนากลุ่มกาแฟ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเรื่อง การปลูกกาแฟ อาโวคาโด พลับ พี้ช เป็นต้น และการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมูรวมถึงการประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน และมีการบูรณาการร่วมกับชุมชน เช่น การจัดเวทีชุมชน เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562