แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
614,750  628,860
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
131,000 228,580
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
904,850 834,890
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14,775,000 50,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,283,700 1,419,400
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 17,689,300 3,161,730

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
14,655,000  
 1. กรมปศุสัตว์
32,400  32,400
 1. กรมประมง
116,200  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
13,250 9,250
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
50,000  
 1. กรมพัฒนาชุมชน
  78,580 
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (จังหวัดเชียงใหม่))
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,763,650 3,002,500
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน 17,689,300 3,161,730
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563