แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
614,750
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
131,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
904,850
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
14,775,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,283,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 17,689,300

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมชลประทาน
1 14,655,000
  1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1 50,000
  1. กรมปศุสัตว์
4 32,400

    4.  กรมประมง

5 116,200
    5.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 13,800
    6. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่) 3 13,250
    7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (จังหวัดเชียงใหม่) 2 45,000

    8.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

47 2,763,650
รวมงบประมาณ 8 หน่วยงาน   17,689,300
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562