แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,352,980
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
111,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
20,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,110,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,694,180

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์
7 71,900
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
2 45,000
  1. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่
6 204,000

    4.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

37 3,373,280
รวมงบประมาณ 4 หน่วยงาน   3,694,180
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562