แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,352,980 1,492,260 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
111,000 442,565
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
20,000 795,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 150,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2,110,200 1,676,062
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,694,180 4,555,887

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์ 
71,900 108,862
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  26,250
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
204,000 188,000
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  283,590
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,373,280 3,910,185
รวมงบประมาณ 3,694,180 4,555,887
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563