การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

           


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าว - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless จำนวน 1 กลุ่ม 10 โรงเรือน

พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา จำนวน 1 กลุ่ม 20 ราย

ไม้ดอก ปทุมมา/กระเจียว - การปลูกปทุมมาและกระเจียวเพื่อเป็นไม้ตัดดอกและผลิตหัวพันธุ์
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ด้วยหัวเชื้อสด เช่น เชื้อรา Trichoderma harzianum, เชื้อรา Beauveria bassiana, เชื้อรา Metarhizium anisopliae และ เชื้อรา Metarhizium anisopliae

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 9 ชนิด ได้แก่ พีที-ไตรโค, พีที-บีเค 33, พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สเตร็บโต, พีที-เบทา, พีพี-ฟีโร, พีพี-เบ็บ และน้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร

  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า
สังคมและชุมชน RPF Model - รูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 3 รูปแบบ ได้แก่ ชุมชนป่าเมี่ยง, ชุมชนที่ทำนาข้าวเป็นหลัก และชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น
อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูป - การแปรรูปพลัม (แยม, น้ำผลไม้สกัดเข้มข้น, ผลไม้อบแห้ง และลูกอม)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

- การปลูกข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย (นาเปียกสลับแห้ง)

- การวิจัยและพัฒนาข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ

  ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวนร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว
  เฮมพ์

- การผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ (พันธุ์รับรอง) ที่มี THC ต่ำกว่าระดับกฏหมายกำหนดจำนวน 4 พันธุ์ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4

- เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเฮมพ์

พืชผัก พืชผัก

- พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

- อุปกรณ์การตากพริกกะเหรี่ยงต้นทุนต่ำ

- พันธุ์มะระและฟักทองพื้นเมืองที่ต้านทานไวรัส ที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่

- การจัดการศัตรูพืชในการปลูกพืชผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

- การจัดการธาตุอาหารในการปลูกผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น พันธุ์ Beauty Seedless

- การทดสอบพันธุ์องุ่นพันธุ์ใหม่ Perlett และ Frame ฯลฯ

- การผลิตองุ่นทรงต้นแบบเตี้ย

- การตัดแต่งกิ่งแบบใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่

- แนวทางการประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริม

- การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา

Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (กระบวนการฟื้นฟูแหล่งอาหารในชุมชน) เช่น มะแขว่น, มะขม, มะแตก, ไผ่, หวาย,ตีนฮุ้งดอย

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เช่น มะแข่วน, มะขม, มะแตก, ไผ่, หวาย, ตีนฮุ้งดอย, ลิงลาว, เนียง

พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร

- การปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- กระบวนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน (GAP / GMP / มผช. / อย.)

  ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น - ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะแตก (น้ำมันนวดและปาล์ม)
ป่าไม้ ชนิดไม้ที่เหมาะสม - ชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง
ปศุสัตว์ ไก่กระดูกดำ

- พันธุ์ไก่กระดูกดำที่เหมาะสม

- วิธีการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงขุนไก่กระดูกดำ

  สุกร

- สุตรอาหารเลี้ยงสุกรจากวัตถุดิบท้องถิ่น (ข้าวโพด ต้นกล้วย)

- วิธีการเตรียมวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงหมูหลุมจากวัตถุดิบท้องถิ่น (ต้นกล้วยหมัก : ห้วยเป้า)

  ผึ้ง - วิธีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งที่สะอาดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
ปัจจัยการผลิต สูตรปุ๋ย

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว (ข้าวไร่, ข้าวนา)

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช  (ข้าวโพด, กาแฟอราบิก้า)

  ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 6 ชนิด ได้แก่ พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สแตร็บโต, พีที-เมทา
อื่นๆ Postharvest - กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักบนพื้นที่สูง
  พลังงานทางเลือก - วัสดุที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ (กากถั่วเหลือง, ข้าวโพด, เศษผัก)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม้ผล     องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น

ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ปีงบประมาณ 2557

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่

   ปัจจัยการผลิต

ธาตุอาหาร

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (พืชไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย