การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชผัก พืชผัก

- การปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส (พันธุ์ AVPU 1394, AVPU 1502, AVPU 1504 และ AVPU 1505) 

- การปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์มะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส (พันธุ์ AVBG 1301, AVBG 1312 และ AVBG 1324)

Foodbank การฟื้นฟูฯ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน (Foodbank)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว

- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

- การวิจัยและพัฒนาข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ

  เฮมพ์ - เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเฮมพ์
พืชผัก พืชผัก

- พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

- พันธุ์มะระและฟักทองพื้นเมืองที่ต้านทานไวรัสที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่

Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการฟื้นฟูแหล่งอาหารโดยชุมชน (กระบวนการฟื้นฟูแหล่งอาหารในชุมชน) ได้แก่ หวาย

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้แก่ ไผ่ และหวาย

พืชสมุนไพร พืชสมุนไพร

- การปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- กระบวนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน (GAP/GMP/ มผช. / อย.)

ป่าไม้ ชนิดที่ไม่เหมาะสม - ชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี15

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม้ผล องุ่น - การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ปีงบประมาณ 2557

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่
ปัจจัยการเกษตร ธาตุอาหาร

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย