การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

      


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าว - การปลูกข้าวต้นเดียวภายใต้ระบบนาน้ำน้อย
ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

  อโวคาโด - การผลิตต้นกล้าอโวคาโด (การเพาะเมล็ดการเปลี่ยนยอดพันธุ์) 
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา

Foodbank การฟื้นฟูฯ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี15

เห็ด เห็ด - การเพาะเห็ดเพื่อเป็นอาหาร/รายได้เสริม (กลุ่มเห็ดสกุลนางรม - เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดขาง เห็ดเป๋าฮื้อ)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น พันธุ์ Beauty Seedless

  อโวคาโด - การผลิตต้นกล้าอโวคาโด (การเพาะ้มล็ดและการเปลี่ยนยอดพันธุ์)
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่

- การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี15

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าว - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
ไม้ผล     องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น

ปัจจัยการผลิต ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)
  ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียว (B10)  

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย