การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

    


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ เฮมพ์

- การปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตต้นสด/เมล็ดพันธุ์ภายใต้ระบบควบคุม

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้ด้วยหัวเชื้อสด

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการถ้ำเวียงแก ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว - การวิจัยและพัฒนาข้าวท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษทางโภชนาการ
ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอชิค (GA3) ในการปลิดผลองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ บีที - บี10, พีที-บี15, พีที-สเตร็บโต, พีที-เมทา, พีที-ฟีโร และพีที-เบ็บ
  สูตรปุ๋ย

- สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว (ข้าวไร่)

- สูตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวโพด)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย