การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   58 ราย       563 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

21 ราย

พื้นที่ 12 ไร่

46 ราย

 พื้นที่ 33.6 ไร่ 28โรงเรือน

35 ราย

49โรงเรือน

54 ราย

พื้นที่ 57 ไร่  54โรงเรือน

42 ราย

พื้นที่ 35 ไร่ 55 โรงเรือน

36 ราย 

พื้นที่ 20 ไร่ 48 โรงเรือน

127 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

75ราย

พื้นที่ 126.7ไร่

114 ราย

พื้นที่ 179ไร่

102 ราย

พื้นที่ 113ไร่ 4 โรงเรือน

31 ราย

พื้นที่ 37.5 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 37.5 ไร่

170 ราย

พื้นที่ 285 ไร่

231 ราย

พื้นที่ 550 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูก Hemp ในเชิงพาณิชย์ (ราย/ไร่)

 

 

 

 

4 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

   
5. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)  

127 ราย

พื้นที่ 618 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 150 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 160 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 267 ไร่

71 ราย

พื้นที่ 283 ไร่

56 ราย

พื้นที่ 166 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   67 ราย 7 ราย 35 ราย   12 ราย 16 ราย
7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)   หัตถกรรม 11 ราย หัตถกรรม 11 ราย

หัตถกรรม 11 ราย

แปรรูปผลผลิต 15 ราย

หัตถกรรม 11 ราย

แปรรูปผลผลิต 15 ราย

หัตถกรรม 22 ราย

หัตถกรรม 22 ราย

แปรรูปผลผลิต 15 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561