การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   166 ราย   624 ราย 492 ราย 339 ราย  
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

15 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 9 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

4 โรงเรือน

72 ราย

พื้นที่ 31 ไร่

59 ราย

พื้นที่ 9 ไร่

15 โรงเรือน

62 ราย

297 ราย

พื้นที่ 71 ไร่

44 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

56 ราย

พื้นที่ 44 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 30.50 ไร่

47 ราย

พื้นที่ 58 ไร่

127 ราย

พื้นที่ 178 ไร่

84 ราย

พื้นที่ 101 ไร่

21 โรงเรือน

12 ราย

พื้นที่ 24 ไร่

153 ราย

พื้นที่ 60 ไร่

114 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)    

 

118 ราย

พื้นที่ 548 ไร่

 

385 ราย

พื้นที่ 1,227 ไร่

487 ราย

พื้นที่ 2,247 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/โรงเรือน)          

18 ราย

15 โรงเรือน

 
6. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

35 ราย

พื้นที่ 272 ไร่

40 ราย

พื้นที่ 80 ไร่

63 ราย

พื้นที่ 398 ไร่

85 ราย

พื้นที่ 386 ไร่

146 ราย

พื้นที่ 750 ไร่

4 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

197 ราย

พื้นที่ 1,000 ไร่

7. ส่งเสริมการปลูกชาอัสสัม (ราย/ไร่)      

15 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

     
8. Food bank (ราย)       10 ราย   34 ราย  
9. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   5 ราย 21 ราย 15 ราย 26 ราย 24 ราย 38 ราย
10. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย) หัตถกรรม 23 ราย หัตถกรรม 21 ราย หัตถกรรม 53 ราย

หัตถกรรม 15 ราย

ท่องเที่ยว 23 ราย

แปรรูปผลผลิต 70 ราย

หัตถกรรม 25 ราย

แปรรูปผลผลิต 39 ราย

ท่องเที่ยว 7 ราย

 
11. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)         27 ราย    

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561