การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย)   231 ราย     50 ราย 62 ราย 50 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

16 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

76 ราย

พื้นที่ 176 ไร่

24 ราย

พื้นที่ 19 ไร่

26 ราย

พื้นที่ 25.5 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 34 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 45 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

120 ราย

พื้นที่ 145 ไร่

 

53 ราย

พื้นที่ 391.5 ไร่

7 โรงเรือน

30 ราย 

พื้นที่ 400 ไร่

35 ราย

พื้นที่ 700 ไร่

80 ราย

พื้นที่ 114.50 ไร่

62 ราย

พื้นที่ 776 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

21 ราย

พื้นที่ 69 ไร่

21 ราย

พื้นที่ 96 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 116 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 80 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 42 ไร่

 

37 ราย

พื้นที่ 102 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)

 

 

8 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

7 ราย 

พื้นที่ 1.75 ไร่

14 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

9 ราย

14 ราย

7 ราย

 

10 ราย

14 ราย 14 ราย
6. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

32 ราย

พื้นที่ 170 ไร่

32 ราย

พื้นที่ 172 ไร่

33 ราย

พื้นที่ 172 ไร่

33 ราย

พื้นที่ 172 ไร่

33 ราย

พื้นที่ 172 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 61 ไร่

28 ราย

พื้นที่ 69 ไร่

7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)        

หัตถกรรม

14 ราย

หัตถกรรม

8 ราย

 

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

45 ราย

หัตถกรรม

15 ราย

8. การขอรับรองแหล่งเพาะปลูกพืชที่ดี (ราย)

          5 ราย 30 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561